Regulamin

DEFINICJE:

Serwis, Portal – Portal Eventowe.pl istniejącego pod adresem internetowym https://eventowe.pl

Usługodawca – Właściciel, Administrator Portalu Eventowe.pl

Użytkownik – Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu Eventowe.pl.

Rejestracja Użytkownika – Proces rejestracji nowego użytkownika  w Portalu Eventowe.pl polegający na podaniu adresu e-mail będącego loginem, ustalenia indywidualnego hasła, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji Regulaminu.

Użytkownik Zalogowany – Użytkownik zarejestrowany, który uzupełnił formularze rejestracyjne, dane osobowe oraz posiada zweryfikowane Konto Użytkownika w Portalu Eventowe.pl i jest na nie aktualnie zalogowany.

Konto Użytkownika – Zakładka Moje Konto w portalu Eventowe.pl, gdzie Użytkownik Zalogowany może między innymi : zarządzać swoim kontem, ofertami i ogłoszeniami, edytować swoje dane osobowe i kontaktowe, składać nowe zamówienia, zarządzać  płatnościami, pobierać wystawione faktury VAT.

Usługi – Usługi płatne i bezpłatne świadczone w ramach Portalu Eventowe.pl, dostępne dla Użytkowników Zalogowanych.

Oferta – Strona internetowa mająca charakter wizytówki, oferty towaru lub usługi udostępniona przez Portal Eventowe.pl utworzona i edytowana przez Użytkownika Zalogowanego. Zakres, rodzaj i czas trwania publikacji oferty zależny jest od wybranego abonamentu: STANDARD - bezpłatny i bezterminowy, PREMIUM - płatny na okres 360 dni dostępny w Pakietach Premium i Prestige.

Ogłoszenie – Strona internetowa mająca charakter ogłoszenia krótkoterminowego udostępniona przez Portal Eventowe.pl utworzona i edytowana przez Użytkownika Zalogowanego. Zakres, rodzaj i czas trwania publikacji ogłoszenia zależny jest od wybranego Pakietu: STANDARD, PROMO 15+, PROMO 30+, PROMO EXTRA 15+, PROMO EXTRA 30+.

Plebiscyt Top Lista – Głosowanie prowadzone w ramach portalu Eventowe.pl, dostępny dla ofert PREMIUM (w Pakietach Premium oraz Prestige) mający na celu zwiększenie atrakcyjności danej oferty w serwisie.

Pakiet – Rodzaj abonamentu usługi płatnej lub bezpłatnej oferowanej w ramach Portalu Eventowe.pl.

Promocja Oferty – Dodatkowa dobrowolna usługa płatna świadczona w ramach emisji danej oferty (w abonamencie PREMIUM - Pakiety Premium i Prestige) mająca na celu zwiększenie jej atrakcyjności przez czasowe wyświetlanie oferty w czołówce listy wyników lub także w Pakiecie Prestige losowo na stronie głównej Portalu Eventowe.pl. Czas i rodzaj promocji zależny jest od wybranego Pakietu.

Treści – Wszelkie materiały publikowane w serwisie Eventowe.pl, między innymi:  układy graficzne stron, wszelkie grafiki, zdjęcia, teksty, kody źródłowe stron serwisu.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE :

 1. Właścicielem i Administratorem Portalu Ewentowe.pl jest firma Pro Events Janusz Markowski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stefanii Sempołowskiej 26, 51-660 Wrocław, NIP 898-204-50-71, zwana dalej Usługodawcą.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z Portalu Eventowe.pl oraz warunków świadczenia usług droga elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie informując  o tym fakcie Użytkowników odpowiednią publikacją na stronach portalu Eventowe.pl.
 4. Regulamin staje się wiążący z chwilą opublikowania go na stronach Portalu w zakładce Regulamin.
 5. Każdy Użytkownik podejmujący czynności zmierzające do korzystania z Portalu Eventowe.pl, zobowiązany jest do przestrzegania i akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU:

 1. Użytkownikiem Portalu jest każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu Eventowe.pl.
 2. Użytkownik może, poprzez Rejestrację w Portalu Eventowe.pl, lub logując się za pośrednictwem swojego konta (Facebook, Google+,Twitter), założyć osobiste Konto Użytkownika, uzyskując w ten sposób dostęp do przywilejów i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Rejestracja Użytkownika polega na podaniu adresu e-mail, który staje się loginem, wpisanie i potwierdzenie osobistego hasła oraz akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności wyrażając również zgodę na przetwarzanie przez Eventowe.pl swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rejestracji oraz świadczenia usług na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Użytkownik zalogowany przed przystąpieniem do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest do uzupełnienia swoich danych osobowych oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 5. Użytkownik Zalogowany, posiada swoje Konto Użytkownika, które umożliwia :
  • Dodawanie nowych ofert i ogłoszeń do Portalu Eventowe.pl
  • Edycję swoich ofert i ogłoszeń oraz danych osobowych  i kontaktowych w Koncie Użytkownika
  • Głosowanie na wybrane oferty w Plebiscycie Top Lista Portalu Eventowe.pl
  • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczna przez  Usługodawcę.
 6. Zabronione jest zamieszczanie treści niezgodnych z prawem,  pornograficznych, naruszających prawa autorskie lub sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ofert, ogłoszeń lub Kont Użytkownika, które naruszą wymienione wyżej prawa.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach portalu Eventowe.pl oraz nie jest w stanie w pełni uwiarygodnić danych przez nich zamieszczanych.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w funkcjonowaniu portalu Eventowe.pl powstałe w skutek działania „siły wyższej” lub wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do portalu Eventowe.pl, w przypadku planowanych działań serwisowych i konserwacji związanych z obsługą serwera oraz oprogramowania portalu.
 10. Wszelkie Treści publikowane w Serwisie podlegają prawom autorskim. Kopiowanie, powielanie lub inne dystrybuowanie Treściami zawartymi w Portalu Eventowe.pl bez zgody Administratora jest zabronione.

3. ZAWIERANIE UMÓW, KORZYSTANIE Z USŁUG, ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI:

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę dostępne są tylko dla Zalogowanych Użytkowników, którzy zweryfikowali swoją tożsamość oraz uzupełnili dane osobowe w swoim Koncie Użytkownika.
 2. Podczas procesu rejestracji Użytkownik składa Usługodawcy zamówienie na świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu Eventowe.pl oraz potwierdza, że zapoznał się z opisem oraz warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną. Przesłanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail linku aktywacyjnego jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę  zamówienia oraz zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Po akceptacji Użytkownik zyskuje dostęp do Usług poprzez podanie swojego loginu i hasła w oknie logowania.
 3. Rozwiązanie umowy na świadczeniu Usług za pośrednictwem portalu Eventowe.pl następuje z chwilą wyrejestrowania Użytkownika oraz usunięcia posiadanego Konta Użytkownika.
 4. Zalogowany Użytkownik może dodać dowolna ilość ofert i ogłoszeń do bazy portalu.
 5. Usługi płatne są aktywowane dopiero po uiszczeniu opłaty za pomocą płatności elektronicznej lub po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe w przypadku przelewu tradycyjnego.
 6. Płatności elektroniczne obsługuje DotPay S.A.
 7. Ceny i zakres Usług określają Pakiety i zależą od wybranej opcji.
 8. Zmiana na inny lub opłacenie  tego samego Pakietu dla danej oferty  powoduje zastąpienie obecnie posiadanego Pakietu.
 9. W ciągu 7 dni od otrzymania wpłaty, wystawiona zostanie faktura VAT, informacja będzie przesłana drogą elektroniczna na adres e-mail wskazany przez Użytkownika a fakturę będzie można  pobrać po zalogowaniu się na swoje konto w portalu.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

4. DANE OSOBOWE I FIRMOWE:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu Eventowe.pl jest jego właściciel i administrator Portalu Eventowe.pl: Pro Events Janusz Markowski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stefanii Sempołowskiej 26, 51-660 Wrocław. Kontakt : info@proevents.pl
 2. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika, dobrowolnie wyrażonej zgody, Usługodawca ma prawo do przetwarzania otrzymanych od niego danych osobowych w celu świadczenia usług oraz do celów marketingowych i promocyjnych. Dane te mogą być przetwarzane  jedynie przez Usługodawcę oraz podmioty przez niego upoważnione na podstawie art. 6 ust 1 litera a RODO. Dane będą przechowywane w celu realizacji zlecenia. 
 3. Użytkownikowi przysługuje  prawo  wglądu, edycji, poprawiania swoich danych oraz ma prawo do przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udzielona zgoda  może być odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu realizacji zamówień.
 4. Użytkownik podając dane firmowe lub kontaktowe oświadcza, że są to dane jawne.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wykorzystywania tj. ujawniania i udostępniania przekazanych danych adresowych firmy, przekazanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie danych osobowych Użytkownika w sposób inny niż w następstwie bezpośredniego przekazania tych danych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia wprowadzonych przez siebie danych osobowych.

5.  PLEBISCYT TOP LISTA:

 1. Udział w Plebiscycie Top Lista biorą oferty objęte abonamentem PREMIUM (Pakiety Premium i Prestige).
 2. Głosowanie na wybrane oferty odbywa się za pośrednictwem Portalu Eventowe.pl.
 3. W głosowaniu na wybrane oferty może brać udział każdy Zalogowany Użytkownik. Użytkownikom Niezalogowanym pozostaje możliwość  wielokrotnego głosowania tylko za pośrednictwem usługi Premium SMS korzystając z opcji „Głosuję przez SMS”.
 4. Każdy Zalogowany Użytkownik może: raz dziennie oddać swój głos na wybraną ofertę korzystając z opcji „Głosuję”- dodając wartość  1 Głosu oraz „Głosuję przez facebooka”- dodając wartość  3 Głosów; wielokrotnie głosować przez wpisanie kodów otrzymanych w usłudze Premium SMS korzystając z opcji „Głosuję przez SMS”- dodając wartość  5 Głosów za każdy wpisany kod.
 5. Usługa Premium SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje CTM Mobiltek. Dodatkowe informacje: regulamin usługi, reklamacje
 6. Suma zebranych Głosów przez ofertę nie określa jej bezwzględnej pozycji w Plebiscycie Top Lista, pozycję tę określa moc zebranych głosów.
 7. Głosy zebrane przez daną ofertę nie przepadają podczas zmiany Pakietu, dla Pakietów Standard Plebiscyt Top Lista jest nieaktywny.
 8. Wartość nominalna każdego oddanego głosu utrzymuje 100% moc  przez okres dwóch miesięcy od dnia głosowania, następnie w każdym kolejnym miesiącu traci 10% swojej początkowej wartości, po roku od dnia głosowania głos traci swą moc.
 9. Użytkownik Zalogowany ma wgląd w aktualną ilość i wartość zebranych Głosów dla danej oferty. Głosy i ich wartość przeliczane są raz na dobę.
 10. Oferty posiadające, w danym dniu, największą moc zebranych Głosów w poszczególnych kategoriach, będą prezentowane w pasku Top Lista na stronie danej kategorii jako najlepsze w kategorii. Oferty posiadające największą z pośród wszystkich ofert moc Głosów będą prezentowane na stronie głównej jako najlepsze oferty w Serwisie.
 11. Użytkownicy Portalu mogą użyć sortowania wyników wyszukiwania ofert według pozycji w rankingu wtedy oferty z największą wartością Głosów będą na szczycie listy wyników.

6.  PUBLIKOWANIE TREŚCI W PORTALU EVENTOWE.PL:

 1. Każdy Zalogowany Użytkownik, po uprzednim uzupełnieniu niezbędnych informacji w Koncie Użytkownika, może bezpłatnie dodawać swoje Oferty  i Ogłoszenia w Pakiecie Standard. Pozostałe pakiety wymagają złożenia i opłacenia zamówienia w celu ich aktywacji.
 2. Dostępne pakiety i usługi dodatkowe takie jak Promocja Oferty prezentowane są podczas dodawania nowej, przedłużania lub promocji posiadanej oferty lub ogłoszenia w portalu.
 3. Użytkownik może zamieszczać w portalu treści, do których posiada stosowne prawa niezbędne do ich eksploatacji i publikacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie treści niezgodnie z prawem.
 4. Użytkownik w momencie zamieszczenia w portalu treści udziela Usługodawcy wszelkie prawa do bezterminowego wykorzystania i dystrybuowania  tymi treściami w dowolny sposób.
 5. Użytkownik może w każdej chwili edytować, modyfikować lub całkowicie usunąć publikowane przez siebie treści.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES:

 1. Polityka prywatności
 2. pliki cookies

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Eventowe.pl podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, Prawa Autorskiego oraz ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ewentualne spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług Portalu oraz usunięcia swojego Konta Użytkownika. W tym celu należy usunąć swoje konto po zalogowaniu do swojego Konta Urzytkownika.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta: bok@eventowe.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego, kontaktu telefonicznego lub listu poleconego. Odpowiedz udzielona zostanie najszybciej jak to tylko możliwe na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłaszania reklamacji związanych z działaniem Portalu oraz świadczonych przez niego usług w formie pisemnej – Listu Poleconego wysłanego na adres Usługodawcy, zamieszczając niezbędne do weryfikacji dane Użytkownika oraz opis reklamowanej usługi.
 5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć otrzymaną reklamację i odpowiedzieć na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania listu.